Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

Strona crea3studio.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę crea3studio.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony crea3studio.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

Usługodawca – Crea3studio Sp z o.o. z siedzibą: ul. Zdrojowa 14, 34-312, Międzybrodzie Bialskie, NIP: 5532550235, REGON: 369699184, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000723307, adres e-mail: info@crea3studio.pl, telefon: +48698671415

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony crea3studio.pl

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu na stronie crea3studio.pl

Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony crea3studio.pl, podczas której Usługobiorca wyraża wolę kupna wybranych produktów lub usług oferowanych przez Usługodawcę na stronie crea3studio.pl, zgodnie z ich opisem oraz ceną podaną na stronie crea3studio.pl

Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu informacyjnego o funkcjonalności strony crea3studio.pl, oferty Usługodawcy i promocjach, stanowiąca zamówioną informację handlową, na adres poczty elektornicznej lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Usługobiorców, którzy wyrazili na to zgodę.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem strony crea3studio.pl:

 • informowanie Usługobiorców o ofercie crea3studio.pl
 • umożliwienie Usługobiorcom składania zamówień
 • umożliwienie otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia za pośrednictwem wiadomości sms, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • prowadzenie usługi Newsletter

Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci internet.

Niedozwolone jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności strony crea3studio.pl, informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich, informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy na skutek działania siły wyższej.

Składanie zamówień

W celu złożenia zamówienia na stronie crea3studio.pl Usługobiorca powinien kolejno:

 1. wybrać zamawiane produkty lub usługi dostępne w zakładce Sklep za pomocą „Zamów on-line”
 2. przejść do zakładki koszyk i zweryfikować zamówienie 
 3. po akceptacji sumy zamówienia użyć przycisku „Przejdź do kasy”
 4. Wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia:
  • Imię i Nazwisko
  • Nazwa firmy (opcjonalnie)
  • Adres
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Informacje dodatkowe ( wszystkie ważne informacje dotyczące realizowanego zamówienia)
 5. dokonać wyboru metody płatności
 6. zaakceptować zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Regulaminem
 7. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Zamów i zapłać”
 8. oczekiwać na informację mailową, w której będzie przekazana instrukcja realizacji Zamówienia

Usługobiorca może otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu otrzymania faktury wraz z realizacją zamówienia Usługobiorca powinien przy składaniu Zamówienia wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury w polu NIP.

Każde złożone zamówienie potwierdzone będzie przez usługodawcę drogą mailową, przy pomocy adresu mailowego podanego przy składaniu zamówienia.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Płatności za zamówienie

Za zamówienia złożone na stronie crea3studio.pl płatności można dokonać przelewem bankowym na numer konta wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym po dokonaniu zakupu lub poprzez płatności internetowe obsługiwane przez Paynow.

Realizacja zamówień

Usługodawca zrealizuje zamówienie złożone przez Usługobiorcę po spełnieniu poniższych warunków:

 • Zamówienie zostanie w pełni opłacone przez usługobiorcę
 • Usługobiorca przekaże wszystkie niezbędne informacje wymagane do realizacji zamówienia przez Usługodawcę przed rozpoczęciem realizacji
 • Usługobiorca prześle na własny koszt kurierem produkty Usługodawcy, które są przedmiotem filmu/fotografii na adres wskazany w informacji przesłanej mailowo po dokonaniu zamówienia na stronie crea3studio.pl
 • Po zakończeniu realizacji zamówienia produkty przesłane wcześniej przez Usługobiorcę zostaną odesłane na jego koszt kurierem.

Przed finalnym przekazaniem filmów i/lub zdjęć będących przedmiotem realizowanego zamówienia, Usługobiorca otrzyma link do plików poglądowych w celu ich akceptacji i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń lub uwag. Na wniesieni ww. uwag usługobiorca ma 5 dni roboczych. Po tym terminie uznaje się, że zamówiona usługa została zrealizowana w pełni i wyczerpuje wszystkie roszczenia.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@crea3studio.pl. 

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub inny przez Usługobiorcę podany sposób.

Własnośc intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie crea3studio.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącej następstem użycia jakiejkolwiek zawartości strony crea3studio.pl bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na reść oraz zawartość strony crea3studio.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest:

Crea3studio Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zdrojowa 14, 34-312, Międzybrodzie Bialskie, NIP: 5532550235, REGON: 369699184, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000723307, adres e-mail: info@crea3studio.pl, telefon: +48698671415

Zasady ochrony prywatności Usługobiorców opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://crea3studio.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi m. in. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu, wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej, wprowadzenie nowych funkcjonalności strony crea3studio.pl, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych, zmiana formy prawnej Usługodawcy lub zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego  w Regulaminie.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektorniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2021r.

Crea3studio

KONTAKT

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie i Twojego biznesu.
Napisz do nas: